KISS-syndroom of KIDD

KISS staat voor: Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen.

Dit brede duitse begrip kan vertaald worden met: Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie. D.w.z. dat er stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby kunnen ontstaan t.g.v. functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten.

Oorzaken
Deze functiestoornissen kunnen ontstaan omdat het nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteproces door:
- tang-/vacuümverlossing 
- verkeerde ligging in de baarmoeder
- keizersnede, twee-/meerlingen
- langdurige bevalling, zeer snelle bevalling

Wetenschap
Medische wetenschappers zijn al jaren bezig om aan te tonen hoe belangrijk dit uiterst complexe en gevoelige gebied is bij b.v. het oprichten van ons hoofd, het handhaven van ons evenwicht, het bepalen van onze houding in de ruimte, kortom bij ons bewegen en oriënteren. Inmiddels is bekend dat in dit gebied de kapsels en banden van de gewrichtjes, alsook de spieren, toegerust zijn met een zeer grote hoeveelheid sensoren die bewegingen registreren en reguleren. Daardoor vindt een enorme hoeveelheid informatie zijn weg naar meerdere gebieden in ons brein, dat zich o.a. bezighoudt met het aansturen van spieren, het handhaven van het evenwicht, het slikken, het zien etc. Dit zijn natuurlijk complexe processen. Een gefixeerde foutieve stand van de wervels in het gebied van de hoge nek geeft een abnormale rek op banden, kapsels en spieren en kan daardoor een verstoring van de informatie naar ons brein veroorzaken. Mogelijk gevolg: een niet correcte aan- of bijsturing van de houding en problemen in het bewegen en van de houding, vooral bij de asymmetrische zuigeling (toenemend scheef hoofdje). Daarnaast veroorzaakt zo’n foutieve stand ook vaak pijn bij bewegen van de nek en/of hoofdpijn (huilbaby). Dikwijls is er sprake van excessief huilen, zonder asymmetrie-symptomen.

De artsen Dr. G. Gutmann en Dr. H. Biedermann zijn de grondleggers van het met manele therapie/chiropractie behandelen van zuigelingen met het KISS-syndroom. In een periode van ruim 50 jaar hebben deze 2 artsen (en later hun collegae) het brede beeld van het KISS-syndroom geformuleerd en hun manuele therapie/chiropractie daarop afgestemd. De Zwitserse kinderarts R. Theiler deed een breed onderzoek bij schoolkinderen met ADHD. Hij kwam tot de conclusie dat 80% van deze ADHD-kinderen als zuigeling een vorm van het KISS-syndroom heeft doorgemaakt. In Duitsland lopen thans meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar de late gevolgen van het KISS-syndroom bij kinderen met leer- en gedragsproblemen, o.a. door de hamburgse kinderarts E. Halfmann. Inmiddels zijn tienduizenden zuigelingen en kinderen met succes behandeld. Door de toenemende (wetenschappelijke) informatie verbetert het inzicht van de ouders en raadplegen zij een chiropractor voor diagnostiek, advies en therapie. Deze ouders zien dikwijls de relatie tussen de huidige (school)problemen en de vroegere periode van het KISS-syndroom. In principe heeft het KISS-syndroom een kleine lichamelijke oorzaak, maar heeft soms langdurige en nare gevolgen.

Vroege kenmerken
- het hoofd staat scheef en wordt naar één kant gedraaid (voorkeurshouding)
- scheef hoofdje met kale plek aan één kant
- ontwikkeling van schedel-asymmetrie
- (ontroostbaar) huilen, ‘hoog huilen"
- slecht slaapritme
- matige zuig- en slikreflex
- het hele rugje is dikwijls scheef (scoliose)
- een sterke neiging tot overstrekken
- afgeplat achterhoofd
- een asymmetrische heupontwikkeling
- asymmetrisch bewegen van armen en benen
- slikklachten en makkelijk overgeven
- bij aan- en uitkleden is er vaak sprake van protesthuilen
- koliek (buikkramp)
- één kant van het lichaam beweegt minder 

Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel. Maar dit herstel kan schijnbaar zijn. De drang tot gaan zitten, staan en lopen overwint veel problemen. Maar………… zijn de late kenmerken in verband te brengen met de vroege symptomen van KISS?

Latere kenmerken
Hieronder een overzicht van mogelijke kenmerken op latere leeftijd van het KISS-kind:
- kind wil niet kruipen, gaat vroeg staan en lopen (soms al met 7 maanden)
- wordt niet graag geknuffeld
- grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig en vertraagd
- evenwichtsproblemen, matige of slechte houding
- veel struikelen en vallen met slechte opvangreacties
- vertraagde spraakontwikkeling
- snel vermoeid, snel ontstemd en woede-aanvallen
- “lijkt” aan zeer weinig slaap genoeg te hebben
- wakker worden met hoofdpijn
- vaak hoofdpijn op school met slechte concentratie
- vergeet snel een opdracht
- onzeker, onrustig, kind heeft veel aandacht nodig 

Meestal is er sprake van een combinatie van meerdere van de hierboven genoemde symptomen. Enkele van de bovenstaande symptomen, aanwezig vanaf de geboorte, die leiden tot o.a. motoriek- en concentratieproblemen bij peuters en school-kinderen, behoeven de aandacht van de ouders en kunnen door de chiropractor bij KISS en KIDD nauwkeurig gediagnostiseerd en veelal behandeld worden.

Het KISS-probleem kan een groeiende geschiedenis worden waarbij niet alleen het opgroeiende kind zelf, maar ook de ouders/verzorgers en de leerkrachten bepaald niet gelukkig zijn. Bij het kind vanaf het tweede jaar wordt niet meer gesproken over het KISS-syndroom, maar over KIDD: Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie., d.w.z. dat dan sprake is van kinderen met matige motoriekontwikkeling en leer- en gedragsproblemen etc.

Let op: de asymmetrische zuigeling, wees er snel bij!
Het meest opvallende symptoom is ontroostbaar huilen; dit gaat dikwijls gepaard met een asymmetrische of overstrekte houding. Dit huilen is een indicatie voor een snelle behandeling. Een risico van de asymmetrische houding is dat al in enkele weken een scheve schedel kan ontstaan.

Dr. R.Sacher: "Wanneer de ouders dit waarnemen, is een vroege gang in de eerste weken van de pasgeborene verantwoord. Vooral als de ouders het hoofdje niet naar de andere kant kunnen draaien. In de eerste 2 maanden kan de schedel al gaan vervormen. Dit kan voorkomen worden door tijdig een beroep te doen op de chiropractor, die met zachte technieken de symmetrische functies tracht te bereiken. Per jaar worden 4000 baby’s met een asymmetrische schedel behandeld met de redressiehelm. In de meeste gevallen had dat voorkomen kunnen worden, door in de eerste twee maanden de chiropractor in te schakelen.

Hoe kan de chiropractor u helpen?
Chiropractie  heeft niet voor alle problemen een oplossing, maar kan dikwijls bij deze problematiek na enkele behandelingen al effectief zijn, vooral in de eerste maanden na de geboorte, vooral bij asymmetrie en bij de huilbaby. Op basis van de voorgeschiedenis KISS-syndroom en huidige onderzoekgegevens in overweging nemend, inclusief wanneer nodig de röntgengegevens, worden de therapievorm en de behandeltechniek bepaald.
Bij het eerste onderzoek vindt de chiropractor meerdere probleemgebieden in de wervelkolom, die naar gelang de intensiteit van de functiebeperking meer of minder intensief behandeld moeten worden. Veel gewrichtsblokkeringen bij het kleine kind zullen spontaan herstellen, wanneer de bovenste nekgewrichtjes en de bekkenring met succes behandeld worden. Blijven daarna gewrichtsbeperkingen elders in de wervelkolom bestaan, dan dient de therapie uitgebreid te worden tot die beperkte gebieden. In enkele gevallen is niet precies te zeggen hoe lang een behandeling van de wervelkolomstoornissen behandeld dient te worden om tot goede resultaten te komen. Bij kleine kinderen zijn enkele behandelingen al toereikend om de houdingscoördinatie en bijv. de hoofdpijn effectief te behandelen.
Gezien de zachte behandeltechnieken, kan gesteld worden dat deze therapie ongevaarlijk is. Deze bestaat meestal uit corrigerende mobilisaties van de atlas en soms gehele nek. Ook het bekken wordt dikwijls in de therapiesessie betrokken. Dit gaat zo subtiel dat het aan het oog van de leek vaak voorbij gaat. De therapie wordt met zachte hand uitgevoerd. 

(Vroeg)tijdige therapie = preventieve therapie
Het is dus zinvol om tijdig via uw huisarts, kinderarts, consultatiebureau-arts en/of chiropractor te zoeken naar een verklaring voor de lichamelijke en/of mentale problemen van uw kind. Het KISS-syndroom kan een verklaring zijn. Zuigelingen kunnen vanaf een leeftijd van ongeveer 2 maanden (of eerder) behandeld worden. Ernstige huilbaby’s en baby’s met een gefixeerd scheef nekje dienen eerder behandeld te worden. Na 3 maanden kan de asymmetrie zo gefixeerd zijn, dat een langere therapie-periode nodig is. Chiropractie bij zuigelingen en peuters voorkomt veel (ook grote) problemen in de ontwikkeling van het (school)kind.

Terug